Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration – MBA)

Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration – MBA)

Tác giả: tranthang

Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration - MBA)

Mô tả tóm tắt chương trình:

[external_link_head]

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration – MBA) theo hướng ứng dụng hoặc hướng nghiên cứu sẽ trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu trong quản trị điều hành doanh nghiệp, cung cấp cho học viên kỹ năng và kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học tiến tiến trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Thông qua quá trình nghiên cứu mang tính thực tiễn cao, áp dụng phân tích tình huống, nghiên cứu các lý thuyết nền tảng và xu hướng nghiên cứu cập nhật trong từng lĩnh vực chuyên môn, chương trình đào tạo giúp học viên hình thành và nâng cao năng lực giải quyết vấn đề trong kinh doanh, tổ chức triển khai nghiên cứu độc lập, và phân tích kết quả nghiên cứu phục vụ cho việc ứng dụng vào thực tiễn hoạt động quản trị kinh doanh của các tổ chức.

 1. Đối tượng người học: Người học đã có văn bằng tốt nghiệp Đại học
 2. Điều kiện xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 3. Cấu trúc chương trình
 • Phần kiến thức chung: 11 tín chỉ
 • Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành, tự chọn: 35 tín chỉ cho hướng ứng dụng và 38 tín chỉ cho hướng nghiên cứu
 • Luận văn: 14 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ cho hướng ứng dụng và 63 tín chỉ cho hướng nghiên cứu

Chuẩn đầu ra:

Kiến thức:

Học viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh sẽ hiểu rõ:

 • Hệ thống các kiến thức chuyên sâu về các hoạt động chức năng trong quản trị điều hành doanh nghiệp như kiến thức về quản trị chiến lược, điều hành, tài chính, chất lượng, nguồn nhân lực, …
 • Hệ thống các lý thuyết quản trị hiện đại
 • Kiến thức cập nhật về các mô hình quản trị doanh nghiệp trên thế giới
 • Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề trong khoa học quản trị
 • Các phương pháp nghiên cứu hàm lâm (rành cho MBA hướng nghiên cứu)
Xem thêm:   Những quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Kỹ năng:

Thông qua chương trình đào tạo, người học có thể:

 • Nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong quá trình điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả và/hoặc khám phá tri thức mới trong quá trình nghiên cứu khoa học.
 • Phân tích và đánh giá một cách khoa học, sáng tạo các kiến thức chuyên ngành để áp dụng vào thực tiễn quản lý, điều hành các đơn vị kinh doanh hoặc trong quá trình thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học.
 • Tiến hành các nghiên cứu độc lập có tính chất sáng tạo cao để đưa ra quyết định giúp điều hành doanh nghiệp đột phá.

Cơ hội nghề nghiệp:

Học viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí:

 • Nhà điều hành cao cấp trong các doanh nghiệp, tổ chức.
 • Tự khởi nghiệp kinh doanh độc lập.
 • Quản lý chiến lược hay quản lý chức năng như sản xuất, kinh doanh, marketing, nhân sự, mua hàng, chất lượng….
 • Nhà quản lý hoặc tư vấn chính sách trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội.
 • Chương trình MBA theo hướng nghiên cứu phù hợp với các học viên muốn học tiếp lên tiến sĩ hoặc giảng dạy và làm việc tại các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo (hướng ứng dụng):

STT

Học phần

Tính chất

Tín chỉ

Tên tiếng Anh

I

Kiến thức chung

11

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Ngoại ngữ

Bắt buộc

4

English language

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bắt buộc

3

Research methods

II

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

15

4

Quản trị chiến lược

Bắt buộc

3

Strategy management

5

Quản trị điều hành

Bắt buộc

3

Operation management

6

Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề

Bắt buộc

3

Critical thinking and Problem solving

7

Quản trị nguồn nhân lực

Bắt buộc

3

Human resource management

8

Tài chính cho nhà quản trị

Bắt buộc

3

Finance for Manager

Tự chọn (chọn 20TC trong tổng số 28TC)

20

9

Quản trị chất lượng

[external_link offset=1]

Tự chọn

3

Quality management

10

Quản trị Marketing

Tự chọn

3

Marketing management

11

Kế toán quản trị

Tự chọn

3

Managerial accounting

12

Triển khai chiến lược

Tự chọn

3

Strategy implementation

13

Quản trị rủi ro doanh nghiệp

Tự chọn

2

Enterprise risk management

14

Quản trị khởi nghiệp

Tự chọn

2

Entrepreneurship management

15

Lãnh đạo

Tự chọn

2

Leadership

16

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tự chọn

2

Corporate social responsibility

17

Quản trị sáng tạo và đổi mới

Tự chọn

2

Managing creativity

18

Văn hóa tổ chức

Tự chọn

2

Organizational  culture

19

Kinh doanh điện tử

Tự chọn

2

E – Business

20

Quản trị chuỗi cung ứng

Tự chọn

2

Supply Chain Management

III

Luận văn

14

Thesis

Tổng cộng

60

Total

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo (hướng nghiên cứu):

STT

Học phần

Tính chất

Tín chỉ

Tên tiếng Anh

Kiến thức chung

11

Foundation

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Ngoại ngữ

Bắt buộc

4

English language

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bắt buộc

3

Research methods

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

32

Specialization

4

Quản trị chiến lược

Bắt buộc

3

Strategy management

5

Quản trị điều hành

Bắt buộc

3

Operation management

6

Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề

Bắt buộc

3

Critical thinking

7

[external_link offset=2]

Quản trị nguồn nhân lực

Bắt buộc

3

Human resource management

8

Quản trị tài chính

Bắt buộc

3

Finance management

9

Quản trị chất lượng

Bắt buộc

3

Quality management

10

Quản trị Marketing

Bắt buộc

3

Marketing management

11

Thiết kế nghiên cứu

Bắt buộc

3

Research Design

12

Phương pháp định lượng dành cho quản trị và quản lý

Bắt buộc

3

Quantitative methods for Business and Management

13

Chuyên đề

Bắt buộc

2

Seminar

14

Kế toán quản trị[1]

Bắt buộc

3

Managerial Accounting

Tự chọn (học 3 trong 7  môn:

3 x 2 =  6)

6

15

Quản trị khởi nghiệp

Tự chọn

2

Entrepreneurship management

16

Lãnh đạo

Tự chọn

2

Leadership

17

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Tự chọn

2

Corporate social responsibility

18

Quản trị sáng tạo và đổi mới

Tự chọn

2

Managing creativity

19

Văn hóa tổ chức

Tự chọn

2

Organizational culture

20

Kinh doanh điện tử

Tự chọn

2

E – Business

21

Quản trị chuỗi cung ứng1

Tự chọn

3

Supply Chain Management

Luận văn

14

Tổng cộng

63


[1] Học phần bổ sung

Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration - MBA)

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM – Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA – Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Tài chính công, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế, Luật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý công, Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị

[external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận