Trang chủ Đời sống Nghĩa của từ face, từ face là gì?

Nghĩa của từ face, từ face là gì?

Tác giả: tranthang
Nghĩa của từ face, từ face là gì? (từ điển Anh-Việt)

Danh từ

 • danh từ

  mặt

  [external_link_head]

  to look somebody in the face

  nhìn thẳng vào mặt ai

  to show one’s face

  xuất đầu lộ diện, vác mặt đến

  ví dụ khác

 • vẻ mặt

  to pull (wear) a long face

  mặt buồn thườn thượt, mặt dài ra

 • thể diện, sĩ diện

  to save one’s face

  gỡ thể diện, giữ thể diện

  to lose face

  mất mặt, mất thể diện

  [external_link offset=1]

 • bộ mặt, bề ngoài, mã ngoài

  to put a new face on something

  thay đổi bộ mặt của cái gì, đưa cái gì ra dưới một bộ mặt mới

  on the face of it

  cứ theo bề ngoài mà xét thì

  ví dụ khác

 • bề mặt

  the face of the earth

  bề mặt của trái đất

 • mặt trước, mặt phía trước

 • động từ

  đương đầu, đối phó

  to face up to

  đương đầu với

 • đứng trước mặt, ở trước mặt

  the problem that faces us

  vấn đề trước mắt chúng ta

 • lật (quân bài)

 • nhìn về, hướng về, quay về

  this house faces south

  nhà này quay về hướng nam

 • đối diện

  to face page 20

  đối diện trang 20

  [external_link offset=2]

 • (thể dục,thể thao) đặt ((nghĩa bóng)) ở giữa hai cầu thủ của hai bên (để bắt đầu thi đấu bóng gậy cong trên băng)

 • (quân sự) ra lệnh quay

  to face one’s men about

  ra lệnh cho quân quay ra đằng sau

 • viền màu (cổ áo, cửa tay)

 • bọc, phủ, tráng

 • hồ (chè)

 • (quân sự) quay

  left face!

  quay bên trái!

  about face!

  quay đằng sau!

  Cụm từ/thành ngữ

  to fly in the face of

  ra mặt chống đối, công khai chống đối

  to go with wind in one’s face

  đi ngược gió

  thành ngữ khác

  Từ gần giống[external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận