Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Hướng dẫn hạch toán thuế nhà đất, tiền thuê đất theo thông tư 200

Hướng dẫn hạch toán thuế nhà đất, tiền thuê đất theo thông tư 200

Tác giả: tranthang

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định số 15/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Để giúp các bạn nắm bắt được những thay đổi của thông tư 200, mình xin chia sẻ với các bạn phương pháp hạch toán thuế nhà đất, tiền thuê đất

1. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

[external_link_head]

Bên Nợ:

– Số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ;

– Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp vào Ngân sách Nhà nước;

– Số thuế được giảm trừ vào số thuế phải nộp;

– Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giá.

Bên Có:

– Số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp;

– Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Số dư bên Có:

Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

[external_link offset=1]

Trong trường hợp cá biệt, TK 333 có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ (nếu có) của TK 333 phản ánh số thuế và các khoản đã nộp lớn hơn số thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước, hoặc có thể phản ánh số thuế đã nộp được xét miễn, giảm hoặc cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc thoái thu.

Hướng dẫn hạch toán thuế nhà đất, tiền thuê đất theo thông tư 200

2. Hạch toán kế toán

– Xác định số thuế nhà đất , tiền thuê đất phải nộp tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp , ghi:

Xem thêm:   Các loại thuế, phí phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)

Có TK 3337 – Thuế nhà đất, tiền thuê đất.

– Khi nộp tiền thuế nhà đất, tiền thuê đất vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

[external_link offset=2]

Nợ TK 3337 – Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Có các TK 111, 112,…

Ketoan68.com Chúc các bạn thành công! [external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận