Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Hợp đồng góp vốn, mẫu biên bản góp vốn kinh doanh

Hợp đồng góp vốn, mẫu biên bản góp vốn kinh doanh

Tác giả: tranthang

Hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh trong doanh nghiệp được các thành viên trong hội đồng cổ đông nhất trí và thỏa thuận góp vốn. Khi các bên muốn hợp tác kinh doanh thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác trong kinh doanh thì phải thoản thuận góp vốn thông qua biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh này nhằm hiện thực hóa vốn góp và tránh rắc rối về sau.

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thỏa thuận góp vốn kinh doanh của các thành viên trong hội đồng quản trị. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, thành phần tham gia cuộc họp, mục đích góp vốn, thời gạn vốn, số vốn góp…

[external_link_head]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH

Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ……….………..tại…………………………………………..……

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

1. Ông, bà………………..…………Giới tính ……………….……….Quốc tịch: ……………..

Sinh ngày:……………………………………………………………………………..…………………………..

[external_link offset=1]

Chứng minh nhân dân số: ……………..…….. Ngày cấp ……………..……… Nơi cấp ……..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….………………………………

2. Ông, bà………………….……Giới tính ……………….……….Quốc tịch: ………………….

Sinh ngày:……………………………………………………………………………..…………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………….…….. Ngày cấp ……………..……… Nơi cấp ………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….………………………………

3. Ông, bà……………………………….Giới tính ……………………………..Quốc tịch: ……………….

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………… Ngày cấp ……………………… Nơi cấp ………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm:   Retention Rate là gì? Retention Rate quan trọng như nào với doanh nghiệp?

[external_link offset=2]

1. Mục đích góp vốn: ………………….…………………………………………………………….

2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên: ………………………………………

3. Thời hạn góp vốn: …………………………………………………………………………………

4. Cử người quản lý phần vốn góp: ………………………………………………………………..

5. Cam kết của các bên: ……………………………………………………………………………

6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: ………………………………………………………………………

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)

(Ký, họ và tên)

[external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận