Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Tác giả: tranthang

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư – đơn vị chủ quản của Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia – được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 9/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

[external_link_head]

Cục Quản lý đăng ký kinh doanhChức năng, nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Cục quản lý đăng ký kinh doanh theo Quyết định số 1888/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao gồm: 

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, soạn thảo cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền ban hành.

[external_link offset=1]

2. Ban hành hoặc tham gia xây dựng hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, biểu mẫu, chế độ báo cáo phục vụ công tác đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước.

3. Theo dõi, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật trên phạm vi cả nước; theo dõi, tổng hợp tình hình sau đăng ký doanh nghiệp.

4. Về thông tin đăng ký doanh nghiệp và các loại hình khác:

 a) Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã;

Xem thêm:   Hướng dẫn hạch toán thuế nhà đất, tiền thuê đất theo thông tư 200

 b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kết nối và trao đổi thông tin về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật;

c) Cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã cho các tổ chức, cá nhân; 

d) Phát hành ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn, phổ biến pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

[external_link offset=2]

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh;

7. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanhCơ cấu tổ chức

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

[external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận