Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử

Tác giả: tranthang

Đẩy mạnh hợp tác song phương giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Cơ quan Kiểm toán quốc gia vương quốc Campuchia

[external_link_head]

Phiên họp thứ 20, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng: Chống tham nhũng mạnh, quyết liệt, hiệu quả cao hơn nữa

[external_link offset=1]

Hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động – Nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Kiểm toán Nhà nước  

KTNN tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

[external_link offset=2]

KTNN Việt Nam tham dự Cuộc họp cấp cao ASEANSAI lần thứ 6

Previous Next

  • Dự thảo quy định về truy cập, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia và Dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán (02/06/0972219297/08/2021)
  • Dự thảo Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán. (10/12/0972219297/12/2020)
  • Dự thảo Quy định việc kiểm tra, đối chiếu tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (10/12/0972219297/12/2020)
  • Dự thảo Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán (28/09/0972219297/11/2020)
  • Quy trình kiểm toán dự án đầu tư của Kiểm toán nhà nước (10/07/0972219297/09/2020)

[external_footer]

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận