Trang chủ Kinh doanhKiến thức kinh doanh Bảng cân đối kế toán là gì? Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là gì? Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Tác giả: tranthang

Bảng cân đối kế toán là gì? Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa gì đối với tài chính doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu những điều cần thiết về bảng cân đối kế toán nhé.

Bảng cân đối kế toán là gì ?

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính doanh nghiệp tổng hợp, phản ánh tổng quát được toàn bộ tài sản hiện có cũng như nguồn vốn để hình thành các tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Bảng cân đối kế toán phản ánh số liệu về giá trị hàng loạt những gia tài và nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp, tại thời gian lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính, thế cho nên người ta coi bảng cân đối kế toán như một bức ảnh chụp nhanh hàng loạt nguồn lực kinh tế tài chính của doanh nghiệp tại một thời gian thường là cuối năm, cuối quý hoặc cuối tháng .

Kết cấu bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán được chia làm 2 phần bao gồm: Phần tài sảnphần nguồn vốn theo nguyên tắc cân đối (Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn).

Tài sản

Nguồn vốn

Tài sản ngắn hạn

– Vốn bằng tiền
– Đầu tư thời gian ngắn
– Các khoản phải thu
– Hàng tồn dư

Nợ phải trả

– Nợ ngắn hạn

+ Vay thời gian ngắn
+ Nguồn vốn chiếm hữu

– Nợ dài hạn

+ Vay dài hạn
+ Nợ dài hạn

Tài sản dài hạn

– Nợ phải thu dài hạn
– Tài sản cố định và thắt chặt
– Đầu tư XDCB dở dang
– Đầu tư kinh tế tài chính dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

– Vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu
– Các quỹ không chia trích lập từ doanh thu
– Lợi nhuận chưa phân phối

Hình thức chung của bảng cân đối kế toán
Trong phần gia tài : Các gia tài được sắp xếp theo trật tự tính thanh toán giảm dần, những gia tài có tính thanh toán cao được sắp xếp ở vị trí đầu bảng và giảm dần khi vận động và di chuyển xuống dưới .
Trong phần nguồn vốn : Được sắp xếp theo tính cấp bách về nhu yếu hoàn trả. Do vậy những nguồn vốn được sắp xếp theo trật tự từ nguồn vốn nợ đến nguồn vốn chủ chiếm hữu. Nguồn vốn nợ gồm có nguồn vốn chiếm hữu và nguồn vốn vay .
Nguồn vốn nợ sắp xếp theo trật tự lần lượt là : Các khoản nợ thời gian ngắn, những khoản nợ trung và dài hạn .

Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Ý nghĩa bảng cân đối kế toán thế nào ?
Tất cả những gia tài đều phải được hỗ trợ vốn bằng một nguồn hỗ trợ vốn nào đó như vốn nợ hay vốn chủ chiếm hữu. Mỗi phần đều có ý nghĩa về mặt kinh tế tài chính và mặt pháp lý riêng. Chúng ta cùng xét ý nghĩa của từng phần một nhé .

Đối với phần tài sản

– Về mặt pháp lý : Phần gia tài phản ánh giá trị của hàng loạt gia tài hiện có thời gian lập báo cáo giải trình, thuộc quyền quản trị và sử dụng của doanh nghiệp
– Về mặt kinh tế tài chính : Các số liệu ở phần gia tài phản ánh quy mô và kế những loại vốn, gia tài của doanh nghiệp hiện có tại thời gian lập báo cáo giải trình, sống sót dưới hình thái vật chất hoặc phi vật chất. Ví dụ như Vốn bằng tiền, những khoản phải thu, hàng tồn dư, gia tài cố định và thắt chặt …
Thông qua đó, hoàn toàn có thể nhìn nhận một cách tổng quát quy mô vốn và mức độ phân chia sử dụng vốn của doanh nghiệp .

Đối với phần nguồn vốn

– Về mặt pháp lý : Phản ánh nguồn hình thành những loại gia tài hiện có của doanh nghiệp tại thời gian báo cáo giải trình. Qua đó cho biết doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý phải trả so với khoản nợ là ao nhiêu và những chủ nợ biết được số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu so với những khoản nợ của doanh nghiệp .
– Về mặt kinh tế tài chính : Số liệu ở phần nguồn vốn bộc lộ quy mô và cơ cấu tổ chức những nguồn vốn được góp vốn đầu tư và kêu gọi vào hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, hoạt động giải trí góp vốn đầu tư của doanh nghiệp. Thông qua đó hoàn toàn có thể nhìn nhận một cách khái quát mức độ tự chủ về kinh tế tài chính và năng lực rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính của doanh nghiệp .

Bảng cân đối kế toán mẫu đầy đủ

Dưới đây là ví dụ minh họa về Bảng cân đối kế toán của công ty CP X hoạt động giải trí trong ngành dược phẩm .
Bảng cân đối kế toán của công ty CP X ( B01 – Doanh Nghiệp ) ngày 31/12 / YY
( Đơn vị tính : Triệu đồng )

TT TÀI SẢN Số cuối kỳ Số đầu năm

A

TÀI SẢN NGẮN HẠN

2.520 2.180
I Tiền và những thông tin tài khoản tương tự tiền 220 200
II Các khoản phải thu thời gian ngắn 770 690
III Hàng tồn dư 1.440 1.270
IV Tài sản thời gian ngắn khác 90 20

B

TÀI SẢN DÀI HẠN

520 480
I Tài sản cố định và thắt chặt 490 460
Nguyên giá 1.520 1.380
Giá trị hao mòn lũy kế

(1.030)

( 920 )
II Các khoản góp vốn đầu tư kinh tế tài chính dài hạn 20 20
III Tài sản dài hạn khác 10 0
TỔNG TÀI SẢN 3.040 2.660
TT NGUỒN VỐN Số cuối kỳ Số đầu năm
A

NỢ PHẢI TRẢ

1.840 1.650
I

Nợ ngắn hạn

1.820 1.600
1 Vay thời gian ngắn 1.450 1.170
2 Phải trả người bán 200 300
3 Người mua trả tiền trước 90 50
4 Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước 20 20
5 Phải trả người lao động 40 30
6 Các khoản phải trả thời gian ngắn khác 20 30
II

Nợ dài hạn

20 50
B

VỐN CHỦ SỞ HỮU

1.200 1.010
1 Vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu 630 410
2 Thặng dư vốn CP 290 270
3 Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng 180 130
4 Quỹ dự trữ kinh tế tài chính 60 50
5 Lợi nhuận chưa phân phối 40 150
TỔNG NGUỒN VỐN 3.040

2.660

Hạn chế của bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán giúp phản ánh giá trị sổ sách những gia tài, được lập theo nguyên tắc giá gốc nên khá khó để có được sự ăn khớp giữa giá trị gia tài theo sổ sách với giá trị gia tài trên thị trường .
Bảng cân đối kế toán chỉ phản ánh số liệu tại thời gian lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính ( thường là đầu kỳ hoặc cuối kỳ ), chính thế cho nên mà nếu chỉ dựa vào những số lượng trên bảng cân đối kế toán sẽ rất khó nhìn nhận sự hoạt động của những loại gia tài và nguồn vốn trong cả thời kỳ hay tiến trình .

Kết luận

Với mỗi doanh nghiệp tại những thời gian khác nhau thì phương pháp hỗ trợ vốn gia tài lưu động cũng sẽ có những sự độc lạ. Thông qua việc xem xét những mối quan hệ trong bảng cân đối kế toán, nhà quản trị hoàn toàn có thể nhìn nhận trình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó sẽ có những kiểm soát và điều chỉnh và lựa chọn chủ trương sao cho tương thích nhất với doanh nghiệp .

Bài viết liên quan

Tham gia bình luận